รายชื่อครูผู้สอน

ครูผู้สอน ในระบบ LMS โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ครูผู้สอนผู้มีประสปการณ์การสร้างบทเรียนที่ตรงตามหลักสูตร

นางสาวศศิธร คู่วิรัตน์
0 (0)

นางสาวศศิธร คู่วิรัตน์

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวจตุพร แซ่ลิ้ม
0 (0)

นางสาวจตุพร แซ่ลิ้ม

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางเมธี ชัยศาสตรศิลป
0 (0)

นางเมธี ชัยศาสตรศิลป

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางศรีนารี แสนบุญส่ง
0 (0)

นางศรีนารี แสนบุญส่ง

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวสุชาดา พจน์ธนชัย
0 (0)

นางสาวสุชาดา พจน์ธนชัย

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางจันทิมา โพธิ์พันธุ์
0 (0)

นางจันทิมา โพธิ์พันธุ์

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางอุษา เด่นแวว
0 (0)

นางอุษา เด่นแวว

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางทยากร โพธัมมาทอง
0 (0)

นางทยากร โพธัมมาทอง

2 คอร์ส
รายละเอียด
นางรองรัตน์ ตันตยาภิรมย์
0 (0)

นางรองรัตน์ ตันตยาภิรมย์

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางณัฏฐ์พัชร์ สุวรรณยอด
0 (0)

นางณัฏฐ์พัชร์ สุวรรณยอด

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางณักษ์ธนัฏฐ์ สมควรเหตุ
0 (0)

นางณักษ์ธนัฏฐ์ สมควรเหตุ

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางชญาดา นวลจันทร์
0 (0)

นางชญาดา นวลจันทร์

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวศศินันท์ นามพุทธไชยศิริ
5.00 (1)

นางสาวศศินันท์ นามพุทธไชยศิริ

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางสุภรศรี ปานอุทัย
4.00 (1)

นางสุภรศรี ปานอุทัย

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางรัชนี ชวประพันธ์
0 (0)

นางรัชนี ชวประพันธ์

2 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวน้ำฝน หมอยาดี
0 (0)

นางสาวน้ำฝน หมอยาดี

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวมาลิณี จันทรังษี
0 (0)

นางสาวมาลิณี จันทรังษี

1 คอร์ส
รายละเอียด
นายอุทิศ แก่นกายศ
5.00 (1)

นายอุทิศ แก่นกายศ

2 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวธัญญานี บุญหาร
5.00 (1)

นางสาวธัญญานี บุญหาร

1 คอร์ส
รายละเอียด
นางสาวเจียมจิตต์ ทองประพันธุ์
0 (0)

นางสาวเจียมจิตต์ ทองประพันธุ์

1 คอร์ส
รายละเอียด