คณิตศาสตร์ ป. 1

Categories: ป.1, ป.2
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขำคณิต
ที่มีแกนสมมำตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

What Will You Learn?

  • บอก จำแนก เขียนรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆได้
  • รู้จักรูปเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน
  • นำความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Course Content

หน่วยที่ 1 รูปเรขาคณิต
บอกและจำแนกของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต ที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • รูปเรขาคณิต
    05:45
  • แบบทดสอบรูปเรขาคณิต

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet