ดนตรีไทย และสากล ม.3

Categories: ม.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและฝึกทักษะดนตรีไทยและสากลผ่านกระบวนการอธิบาย นําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงทีสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน อธิบายความสําคัญดนตรีไทยและสากลในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ดนตรีไทย มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานทางทัศนศิลป์ทีมีความแตกต่างกัน โดยใช้ ความรู้เรื่ององค์ประกอบ ใช้ศัพท์ทีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของผู้คนในชีวิตประจําวันและการแสดงผลงานในด้านต่าง ๆ มีทักษะในการแปลความและสื่อสารผ่านการแสดง ออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบเพื่อแสดงผลงานของตนที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

What Will You Learn?

  • 1. ความสามารถในการวิเคราะห์และแยกแยะองค์ประกอบดนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอื่น ๆ
  • 2. ความสามารถในการเปรียบเทียบงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ๆ
  • 3. ความสามารถในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
  • 4. ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรีสากล
  • 5. พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการยอมรับผู้อื่น

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1