ภาษาอังกฤษ

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว พูดโต้ตอบด้วย
คำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่สั่ง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ต่างๆในโรงเรียน ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

Course Content

หน่วยที่ 1 : My school

  • I love my school.
    00:51
  • Let’s go to school.
    05:47

My school
My school is my second home and is the most popular organization that homes my teachers and guardians. It is the oldest and the most popular school in the city. I even enjoy visiting my school during the holidays.

School Things
Writing Practice SCHOOL "What are two things that you like about school? What are two things that you dislike? Write​a short paragraph below and give reasons for your answers."

School Places
นักเรียนได้รับความรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet