ภาษาไทย

หมวดหมู่: ป.2, ป.3
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาความหมายของคำ การอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ  และบทร้อยกรอง การอ่านคำที่มีตัวการันต์ การอ่านคำที่มี รร การอ่านคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง การอ่านคำพ้อง การอ่านคำที่มี ฑ ฤ ฦ การจับใจความสำคัญจากนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมจากบทเรียน การอ่านประกาศ และคำขวัญ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่ และแผนภูมิ และมีมารยาทในการอ่าน

        การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่าง ๆ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีนิสัยรักการเขียนและมีมารยาทในการเขียน

        การจับใจความสำคัญและพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

         ศึกษาการสะกดคำและแจกลูกคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษร ๓ หมู่  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มี ฤ ฤๅ คำที่ใช้ บัน บรร คำที่ใช้ รร คำที่มีตัวการันต์ และความหมายของคำ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา การใช้พจนานุกรม การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร การแต่งคำคล้องจองและคำขวัญ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

        บอกข้อคิดและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าวรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยาน และบทร้อยกรองตามที่กำหนดและตามความสนใจ

        โดยใช้กระบวนการคิด การฝึกทักษะทางภาษา การปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม

        เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษา และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.นักเรียนสามารถอ่่านออกเสียง เขียนคำควบกล้ำได้อย่างถูกต้อง
  • 2.บอกหรือจำแนกคำควบกล้ำแท้และคำควบไม่แท้
  • 3.นักเรียนเห็นคุณค่าในการสื่อสารภาษาไทย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วย…คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

  • คำควบกล้ำ คือ พยัญชนะสองตัวที่เขียนเรียงกัน และใช้สระเดียวกัน อยู่ในตำแหน่งต้นพยางค์ เมื่ออ่านออกเสียง จะต้องอ่านควบเป็นพยางค์เดียวกัน โดยเสียงวรรณยุกต์ก็จะผันตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า เช่น กล้า (อักษรควบคือ กล-), ปลอดโปร่ง (อักษรควบคือ ปล- และ ปร-) เป็นต้น
    08:33
  • แบบทดสอบคำควบกล้ำ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

slot88/
slot dana/
sbobet/
joker123/
idn poker/
togel online/
joker123/
idn-poker/
rtp slot/
slot-gacor/
sbobet/
joker123/
slot-gacor/
sbobetbet/
slot-pulsa/
slotgacor/
slotdeposit pulsa/
slotdeposit dana/
sbobet/
slot gacor/
slot88 slotgacor/
slot gacor/
slot deposit pulsa/
slot deposit dana/
deposit dana/
togel online/
joker123/
idn poker/
rtp slot/
slot-demo-pragmaticplay/
data hk/
data sgp/