วิชาการงานอาชีพ ( งานบ้าน )ภาคเรียนที่ 1

Categories: ป.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา  เรียนรู้  การทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  มีมารยาทในการทำงาน  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่า  รู้จักชื่อ หน้าที่ของอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ประโยชน์และโทษจากการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  การสร้างชิ้นงานจากการใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน   ความหมายและความสำคัญของอาชีพโดยใช้กระบวนการทำงาน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการทำงาน  การสืบค้นข้อมูล   การทำงานร่วมกับผู้อื่น   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทในการทำงาน มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  ในด้านความประหยัด   คุ้มค่า  ปลอดภัย  ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลาความสะอาด  รอบคอบ   ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

What Will You Learn?

  • ทำให้นักเรียนรู้จักการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบและจะต้องทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ พร้อมทั้งตระหนักเห็นความสำคัญในการไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ได้

Course Content

หน่วยที่ 1 รู้จักใช้ รู้จักรักษา

  • 1.กระบวนการทำงาน
    03:33
  • 2. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  • แบบทดสอบการเรียนรู้หน่วยที่ 1
  • แบบทดสอบการเรียนรู้หน่วยที่ 1

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet