วิชาคณิตศาสตร์(บทที่ 7เรื่องรูปหลายเหลี่ยม)

Categories: ป.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

      การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆ การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดิน  ทางการเขียนแผนผังโดยสังเขป

What Will You Learn?

  • 1. เมื่อกำหนดรูปหลายเหลี่ยมให้สามารถบอกความยาวรอบรูปและขนาดของมุมของรูปหลายเหลี่ยมได้
  • 2. มีวิจารณญาณในการคิด ทำงานเรียบร้อย เป็นลำดับขั้นตอน และมีความมั่นใจในตนเอง
  • 3. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course Curriculum

เรื่องลัษณะของรูปหลายเหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยมคือรูปที่ปิดล้อมไปด้วยด้านตั้งแต่สามด้านขึ้นไป จะมีจำนวนมุมเท่ากับจำนวนด้าน

No Data Available in this Section
No Data Available in this Section