วิชาคณิตศาสตร์

หมวดหมู่: ป.4
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน การบอกระยะเวลา การคาดคะเนความยาว น้ำหนักและปริมาตรหรือ ความจุโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  ปริมาตร  ความจุ เงินและเวลา  การเขียนบันทึก

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. อธิบายเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (K)
  • 2. บอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (P)
  • 3. เห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ไปใช้ (A)

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
การเขียนแผนภูมิรูปภาพ จะตอ้งกา หนดรูปภาพแทนจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยรูปภาพที่เหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน ส่วนการเขียนแผนภูมิแท่งจะใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยแต่ละแท่งต้อง กวา้งเท่ากนัและเริ่มตน้ ที่ระดบั เดียวกน

  • แบบทดสอบเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว