วิชาคณิตศาสตร์

Categories: ป.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน การบอกระยะเวลา การคาดคะเนความยาว น้ำหนักและปริมาตรหรือ ความจุโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  ปริมาตร  ความจุ เงินและเวลา  การเขียนบันทึก

 

What Will You Learn?

  • 1. อธิบายเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (K)
  • 2. บอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (P)
  • 3. เห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ไปใช้ (A)

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
การเขียนแผนภูมิรูปภาพ จะตอ้งกา หนดรูปภาพแทนจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยรูปภาพที่เหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน ส่วนการเขียนแผนภูมิแท่งจะใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยแต่ละแท่งต้อง กวา้งเท่ากนัและเริ่มตน้ ที่ระดบั เดียวกน

  • แบบทดสอบเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet