วิชานาฏศิลป์ ม.๓

Categories: ม.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและฝึกทักษะนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย นําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงทีสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน อธิบายความสําคัญนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ทีมีความแตกต่างกัน โดยใช้ ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครทีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยา ของผู้คนในชีวิตประจําวันและการแสดงโดยใช้นาฏยศัพท์ มีทักษะในการแปลความและสื่อสารผ่านการแสดง ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์ และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

What Will You Learn?

  • ๑.เรียนรู้ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์
  • ๒.ฝึกทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์
  • ๓.เสริมสร้างภูมิปัญญาให้ตระหนักเห็นคุณค่าทางด้านนาฏศิลป์ไทย

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานความรู้ของนาฏศิลป์และการละคร

  • กิจกรรมที่ ๑. ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์
    07:51
  • แบบทดสอบการเรียนรู้ที่ ๑

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet