วิชาภาษาอังกฤษ

Categories: ป.5
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ประโยคข้อความ และบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน วาดภาพ บอกสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมสยของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้น พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว เขียนภาพแผนผังและแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูดถ้อยคำ น้ำเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและลำดับคำ (order) ตามโครงสร้างประโยคของภาาาต่างประเทศ และภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นำเสนอโดยการพูด/เขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

Course Content

Question Words : What , Where , When , Why , Who , Whom , Whose , Which , How
Question Words ใช้ในการตั้งคำถาม ไม่สามารถตอบ Yes / No ได้

  • ร่างบทเรียน
  • Question Words
  • Question Words

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet