วิชาวิทยาการคำนวณ ว15101

หมวดหมู่: ป.5, ป.6
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

    ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาขอผิดพลาดและแก้ไข การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

โดยใช้การสืบเสาะความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำางานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เ้น็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
  • 2. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
  • 3. กำหนดและใช้งานตัวแปร
  • 4. ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ
  • 5. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาScracth
- รู้จักกับโปรแกรมScracth -ส่วนประกอบของโปรแกรมscracth -การเขียนโปรแกรมscracth เบื่องต้นเรื่องแมวเจ้าสำรวจ

  • การรู้จักโปรแกรมscracth
    02:49
  • แบบทดสอบส่วนประกอบของโปรแกรมScracth

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

slot88/
slot dana/
sbobet/
joker123/
idn poker/
togel online/
joker123/
idn-poker/
rtp slot/
slot-gacor/
sbobet/
joker123/
slot-gacor/
sbobetbet/
slot-pulsa/
slotgacor/
slotdeposit pulsa/
slotdeposit dana/
sbobet/
slot gacor/
slot88 slotgacor/
slot gacor/
slot deposit pulsa/
slot deposit dana/
deposit dana/
togel online/
joker123/
idn poker/
rtp slot/
slot-demo-pragmaticplay/
data hk/
data sgp/