วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  สาวก  ชาดก เรื่องเล่า  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระรัตนตรัย  โอวาท  ๓  หลักธรรม  บทสวดมนต์  แผ่เมตตา  สติ  สมาธิ  วัด การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ศาสนพิธี  วันสำคัญ  โครงสร้าง  บทบาท  หน้าที่ของสมาชิกที่ดีในครอบครัวและโรงเรียน  สิทธิของตนเอง  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย  สินค้าและบริการ  การออมและการใช้จ่าย   ทรัพยากร  งานสุจริต  และสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ตำแหน่ง  ระยะทิศของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ  แผนผัง  สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

ศึกษา  บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดา  บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและปฎิยัติตนถูกต้องในศาสนพิธี  พิธีกรรมวันสำคัญ  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของศาสนาและประหยัดอดออม  แยกแยะ  ระบุ  ใช้สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวได้ตลอดจนบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน

Course Content

หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย
สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง สัญลักษณ์ของชาติไทย หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในเขตปกครองของรัฐบาลเดียวกัน

  • แบบทดสอบหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet