วิทยาการคำนวณ

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

Course Content

หน่วยที่ 3 ความรู้เบื้องต้น
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายชนิด จึงควรรู้จักและใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิดให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับการทำงาน

  • การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
    09:06
  • แบบทดสอบการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet