สังคมศึกษา ป.4 ภาคเรียนที่1

หมวดหมู่: ป.4
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

   รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย จำแนก แสวงหา อภิปราย หรือสรุปความสำคัญของศาสนา ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ศาสนพิธี/พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากรของจังหวัดของตน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้างเจตคติที่ดี การแก้ปัญหา ปฏิบัติและเกิดการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต สื่อสาร คิด แก้ปัญหาและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

            ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธา ยึดมั่นตามหลักศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งใจ พยายามในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดำเนินชีวิตพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันที่ดี รักและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย กตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.เรียนรูัความสำคัญพุทธศาสนา
  • 2.สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • กิจกรรมที่1.ความสำคัญ พุทธศาสนา
    11:34
  • แบบทดสอบการเรียนรู้ที่1

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

slot88/
slot dana/
sbobet/
joker123/
idn poker/
togel online/
joker123/
idn-poker/
rtp slot/
slot-gacor/
sbobet/
joker123/
slot-gacor/
sbobetbet/
slot-pulsa/
slotgacor/
slotdeposit pulsa/
slotdeposit dana/
sbobet/
slot gacor/
slot88 slotgacor/
slot gacor/
slot deposit pulsa/
slot deposit dana/
deposit dana/
togel online/
joker123/
idn poker/
rtp slot/
slot-demo-pragmaticplay/
data hk/
data sgp/