สังคมศึกษา ป.4 ภาคเรียนที่1

Categories: ป.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

   รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย จำแนก แสวงหา อภิปราย หรือสรุปความสำคัญของศาสนา ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ศาสนพิธี/พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากรของจังหวัดของตน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้างเจตคติที่ดี การแก้ปัญหา ปฏิบัติและเกิดการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต สื่อสาร คิด แก้ปัญหาและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

            ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธา ยึดมั่นตามหลักศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งใจ พยายามในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดำเนินชีวิตพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันที่ดี รักและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย กตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม

What Will You Learn?

  • 1.เรียนรูัความสำคัญพุทธศาสนา
  • 2.สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • กิจกรรมที่1.ความสำคัญ พุทธศาสนา
    11:34
  • แบบทดสอบการเรียนรู้ที่1

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet